Energiatodistus

Huom! 1.5.2015 jälkeeen laaditut energiatodistukset tulee olla sähköisesti allekirjoitettuja. Todistukset tallennetaan energiatodistusrekisteriin ja niille annetaan todistusnumero.

Laki energiatodistuksesta muuttui 1.6.2013

Toteutuneeseen energiankulutukseen perustuva todistus muutui laskennalliseksi rakennuksen ominaisuuksiin perustuvaksi. Todistuksella on tarkoitus kiinnittää ostajien ja vuokraajien huomio rakennusten energiatehokkuuteen. Todistuksella kiinnitetään huomiota myös energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksiin.

Energiatodistus on siis laskennallinen; se perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Käytössä ovat samat kertoimet ja määritelmä energiatehokkuudesta kuin 1.7.2012 voimaan tulleissa uudisrakentamisen energiatehokkuusmääräyksissä.
 
Tällä hetkellä rakennettavat rakentamismääräysten mukaiset uudet pientalot sijoittuvat luokkaan C. Uudemmalle olemassa olevalle pientalolle luokka D tai E on ihan tavanomaista, vanhemmilla taloilla luokka voi olla E-G. Luokitukseen voi vaikuttaa esimerkiksi lämmöneristystä parantamalla, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

Kiinteistöjen energiakorjausmenetelmiä ja säästöpotentiaaleja on syytä tarkastella kunnossapitotarveselvitystä laadittessa. Energiakatselmus on kuntotutkimuksen kanssa välttämätön työkalu kiinteistökantamme korjaussuunnitelmien teossa. 

Vanhat todistukset pysyvät voimassa lain voimaan astumisen jälkeenkin. Lain voimaan tulon jälkeen todistuksia saa kirjoittaa vain pätevöityneet energiatodistuksen laatijat.
Kauttamme myös uudisrakennusten energiatodistukset.